Privacybeleid

INLEIDING

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle producten en diensten van Electrosoft BVBA.

Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, Electrosoft BVBA informatie, waaronder persoonsgegevens, van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het bestellen van een product of communicatie met ons personeel.

We doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze producten en diensten steeds beter te maken, o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen. Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen, namelijk om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waar u als gebruiker in bent.

U leest hier o.a. hoe wij omgaan met u betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

VERWERKING DOOR ELECTROSOFT

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Electrosoft BVBA en haar dochtervennootschappen. De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is onderaan dit document te vinden.

CONTACT

Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Indien u vragen hebt over dit document of de verwerking van gegevens door Electrosoft, of wanneer u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen (verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens, bezwaar tegen de verwerking, beperking van verwerking of dataportabiliteit) dan kunt u steeds contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

RECHTSGRONDEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR ELECTROSOFT BVBA

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden wanneer daar een rechtsgrond voor is. Rechtsgronden waarop Electrosoft BVBA uw persoonsgegevens kan verwerken zijn de volgende:

 • Toestemming: er is sprake van rechtsgeldige toestemming wanneer u in vrijheid, geïnformeerd en ondubbelzinnig aan ons kenbaar maakt dat u instemt met een specifieke verwerking door Electrosoft, zoals wanneer u zich inschrijft voor een e-mailnieuwsbrief.
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: uw persoonsgegevens kunnen ook door Electrosoft BVBA verwerkt worden omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met Electrosoft BVBA hebt of aangaat, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te treffen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het verwerken van uw adresgegevens wanneer u een bestelling doet in onze webshop.
 • Wettelijke verplichting: in sommige gevallen moet Electrosoft BVBA uw persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting die op Electrosoft BVBA rust te voldoen. Een voorbeeld is het bewaren van bepaalde gegevens op grond van fiscale wetgeving.
 • Gerechtvaardigd belang: Electrosoft BVBA kan uw gegevens ook verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde (bedrijfs-) belangen of die van een derde, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder dienen te wegen. Bij de vaststelling of verwerking plaats kan vinden op deze rechtsgrond zal dus vooraf een belangenafweging gemaakt worden tussen de belangen van Electrosoft BVBA (of een derde) en de belangen van betrokkenen. Verwerkingen ten behoeve van fraudepreventie kunnen bijvoorbeeld (wanneer een voorafgaande en zorgvuldige belangenafweging in het voordeel van de bedrijfsbelangen uitpakt) op deze rechtsgrond plaatsvinden.

Verwerking van persoonsgegevens is ook gerechtvaardigd wanneer dit noodzakelijk is om de vitale belangen van een persoon te beschermen (bijvoorbeeld medische gegevens bij een ongeval) of wanneer dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van het openbaar gezag dat aan een verwerkingsverantwoordelijke opgedragen is. Hoewel het denkbaar is dat Electrosoft BVBA in zeer uitzonderlijke gevallen op één van deze laatste rechtsgronden persoonsgegevens zou verwerken, ligt dit niet in de rede.

SOORTEN GEGEVENS

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van klanten en van bezoekers/gebruikers van onze (mobiele). Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij kunnen verwerken.

Grofweg zijn er vier manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:

 • Afname/levering van producten (bijvoorbeeld bij een online aankoop): hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), en de kennis dat u van dat specifieke product/dienst gebruik hebt gemaakt (en daar dus kennelijk uw belangstelling naar uitgaat);
 • Het aanmaken van een account op onze website: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van de account aan ons verstrekt; zoals uw e-mailadres,adres en (gebruikers)naam;
 • Het aanvragen van producten/diensten via onze website (bijvoorbeeld een abonnement op onze e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt, zoals uw e-mailadres;
 • Gebruik van onze (mobiele) website: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) website , zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk.

Deze gegevens die wij verwerken lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kunt worden geïdentificeerd) en zoals uw IP-adres (aan de hand waarvan u indirect kunt worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd (dit zijn derhalve geen persoonsgegevens). Dit privacy- en cookiebeleid ziet op de wijze waarop wij persoonsgegevens behandelen.

Electrosoft BVBA kan uw persoonsgegevens uitwisselen met haar dochtervennootschappen zoals hierboven genoemd onder het kopje ‘Verwerking door Electrosoft BVBA’.

DOELEINDEN VERWERKING

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 2. om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 3. om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
 4. als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau ;
 5. om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 6. om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 7. om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 8. om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met de hierboven onder het kopje ‘Verwerking door Electrosoft BVBA’ genoemde dochtervennootschappen en combineren met door deze (dochter)vennootschappen verwerkte gegevens. Zie voor een nadere toelichting hierboven onder ‘Soorten gegevens’. Als u hiertegen bezwaar hebt kunt u dit kenbaar maken door contact op te nemen met onze contactpersoon. Dit kan zowel telefonisch als via mail.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons handelen. Uw persoonsgegevens zullen door verwerkers alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van die specifieke opdracht. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

ELECTROSOFT BVBA-ACCOUNT

Daar waar wij op onze websites functionaliteiten aanbieden waarvoor het gebruik van een account/inlog noodzakelijk is, hanteren wij één uniforme inlog: de Electrosoft BVBA-account. Met dit account proberen wij het inloggen op onze website nog gemakkelijker te maken

Het gebruik van een account maakt het voor ons mogelijk om onze producten en diensten nóg beter af te stemmen op uw behoeftes en interesses.

COOKIES

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Zowel wij als  tussenpartijen kunnen gebruik maken van cookies op onze website. Hier onder volgt een overzicht van de cookies die wij zelf kunnen gebruiken.

Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om:

 • bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen;
 • voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht;

Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

BEVEILIGING

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek passend is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, pseudonimisering van gegevens, anonimisering van gegevens, enzovoorts).

KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze dit privacy- en cookiebeleid lezen.

BEZWAAR, INZAGE, WIJZIGING, OVERDRAAGBAARHEID, VERWIJDERING EN BEPERKING VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, aarzel dan niet om onze contactpersoon te contacteren wiens gegevens onderaan dit document te vinden zijn.

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u als betrokkene bepaalde rechten jegens Electrosoft BVBA als verwerkingsverantwoordelijke. Voordat wij uw verzoek waar mogelijk inwilligen, zullen wij u vragen om u te legitimeren door middel van een geldig identiteitsbewijs of door in te loggen op uw account, om zeker te stellen dat het verzoek daadwerkelijk door u gedaan wordt. Een kopie van uw identiteitsbewijs zullen wij slechts gebruiken om u te identificeren in het kader van uw verzoek.

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft recht op kosteloze inzage in of en zo ja welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Recht op rectificatie: Indien de persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren.
 • Recht op gegevenswissing: u hebt het recht om wissing van uw persoonsgegevens wanneer (i) de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij verzameld zijn, (ii) u uw toestemming voor de verwerking intrekt (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is), (iii) u (gegrond) bezwaar maakt tegen de verwerking, (iv) de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn, (v) dit op grond van een wettelijke bepaling vereist is of (vi) de persoonsgegevens verzameld zijn in het kader van een zogenaamde dienst van de informatiemaatschappij. In sommige gevallen is het niet mogelijk om uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer er een wettelijke plicht voor Electrosoft BVBA geldt om de gegevens te bewaren, wanneer de gegevens nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst met u (bijvoorbeeld het bezorgen van een bestelling) of wanneer het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie in een concreet geval zwaarder zou moeten wegen.
 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om een beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld, terwijl de juistheid van uw persoonsgegevens wordt gecontroleerd).
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (“dataportabiliteit”): onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar keuze.
 • Bezwaar tegen verwerking: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen. In dat geval zal een belangenafweging plaatsvinden met inachtneming van uw specifieke situatie.
 • Verder heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij Electrosoft BVBA of bij de Belgische toezichthouder die belast is met de bescherming van persoonsgegevens, d.w.z. de Overheidsdienst die begaan is met de Persoonsgegevens.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail.

CONTACTGEGEVENS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE      

Pascal De Ridder
pascal.deridder@electrosoft.be
+32 (0) 53 / 68.03.74

Hoofdzetel Electrosoft:
Ninovesteenweg 200
9320 Erembodegem-Aalst

OPRICHTINGS- EN BIJWERKINGSDATUM

Dit privacy- en cookiebeleid is opgemaakt op 11/07/2018 en laatst gewijzigd op 18/08/2018.