Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Electrosoft 

Ondernemingsgegevens


ELECTROSOFT


Hoofdzetel

Lindestraat 14A

9470 Denderleeuw

België

 

 

Generieke contactgegevens

                Mail: info@electrosoft.be

                Telefoon: +32 53 68 03 74

 

 

Ondernemingsnummer: 0473.256.565

BTW: BE0473.256.565

 

Rechtsvorm

                Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)

                Electrosoft BVBA

Hoofdzetel

Lindestraat 14A

9470 Denderleeuw

België

 

                               RPR: Ondernemingsrechtbank Gent – afdeling Dendermonde

                                         Noordlaan 31/1

                                         9200 Dendermonde

                                         België

 

 


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van ELECTROSOFT, een BVBA met maatschappelijke zetel te

 

Lindestraat 14A, 9470 Denderleeuw

BTW BE 0473.256.565

RPR Gent – afdeling Dendermonde

 

biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige algemene voorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op
elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van ELECTROSOFT moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ELECTROSOFT aanvaard zijn.

 


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, exclusief BTW met alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld op de website zelf.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ELECTROSOFT niet. ELECTROSOFT is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. ELECTROSOFT is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ELECTROSOFT. ELECTROSOFT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien
een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

 

Een bestelling kan geplaatst worden via de website door het volgen van de stappen zoals aangegeven.

 

Na bestelling van de goederen wordt aan de klant een digitaal overzicht bezorgd van de bestelde goederen. Bij bevestiging van de bestelling wordt om contante betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingsmethode. Bij ontvangst van de integrale betaling komt de koop tot stand. De bestelling wordt na betaling klaargemaakt voor levering. De klant wordt aansluitend op de hoogte gebracht met een bevestiging van diens aankoop en met de modaliteiten van de levering conform de aangegeven leveringsmethode.


De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
 

·         Via service provider “Pay NL”

o   Maestro (Bancontact)

o   Overschrijving

o   Paypal

o   iDEAL

·         Gratis afhalen (op locatie van de hoofdzetel)ELECTROSOFT is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

ELECTROSOFT levert nadat de betaling door de klant werd uitgevoerd naar het adres of een postpunt binnen België dichts mogelijk bij het besteladres van de klant.

 

 

Verzendtarieven:

 

          Pakketten binnen België                                                        6,11€ (excl. Btw)

          Ophalen in de winkel                                                                 0,00€ (gratis)

 

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Risico tijdens het transport

 

           De levering van de goederen en diensten vindt plaats op het moment van vertrek van de goederen of diensten uit het magazijn van ELECTROSOFT. Op dat ogenblik gaat het risico van schade, diefstal of verlies over op de afnemer.

          Indien ELECTROSOFT zorg draagt voor het transport en levering van de goederen en diensten, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

          De afnemer / cliënt dient bij levering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden (juiste product/dienst, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, afwezigheid van beschadigingen, etc.). Indien de goederen of diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan de afnemer / cliënt daarop geen beroep meer doen indien hij ELECTROSOFT  daarvan niet schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. De termijn waarbinnen klachten moeten gecommuniceerd worden is bij zichtbare gebreken 2 werkdagen na levering, en bij onzichtbare gebreken binnen twee (2) dagen na ontdekking althans uiterlijk binnen dertig (30) dagen na levering. Klachten die na deze termijn worden ingediend zullen niet aanvaard worden.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. Voor bestellingen buiten België kan u met ons contact opnemen. De levering gebeurt door B-Post.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan info@electrosoft.be .

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door ELECTROSOFT was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van ELECTROSOFT.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van ELECTROSOFT te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij ELECTROSOFT. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen (info@electrosoft.be) . De klant kan hiervoor gebruikmaken van het formulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Het formulier voor herroeping vind je onderaan dit document. Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de verkoper heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de verkoper. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de verkoper zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal ELECTROSOFT alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat de verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de verkoper wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door de verkoper geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. De verkoper betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de ELECTROSOFT klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan ELECTROSOFT.


Bij vaststelling van een gebrek moet de klant ELECTROSOFT zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van ELECTROSOFT is bereikbaar op het telefoonnummer +32 53 68 03 74, via e-mail op
info@electrosoft.be of per post op het volgende adres Lindestraat 14A 9470 Denderleeuw (België). Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover ELECTROSOFT beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt ELECTROSOFT zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, ELECTROSOFT respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: uitvoering van de afgesloten overeenkomst en het  verwerken van de bestelling.  

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ELECTROSOFT (Lindestraat 14A 9470 Denderleeuw) ,   info@electrosoft.be , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot ELECTROSOFT (Lindestraat 14A 9470 Denderleeuw) , info@electrosoft.be

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, ELECTROSOFT heeft dus geen toegang tot uw paswoord.


ELECTROSOFT houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op ons algemeen mailadres: info@electrosoft.be .

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

ELECTROSOFT maakt enkel gebruik van ‘First Party Cookies’. Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking


Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door ELECTROSOFT om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van ELECTROSOFT. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

 

 


Artikel 15: Bewijs


De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).